Nawigacja

Dla rodziców

 

Stypendia szkolne 2018

Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 ze zmianami) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

 1. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na:
  • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
  • wniosek dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

- stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 1. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U.2017. 1769 ze zmianami), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.
 1. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć u pedagoga szkolnego w terminie do 15 września danego roku szkolnego:
 1. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 wynosić będzie:

Okoliczności występujące w rodzinie (wymienione w pkt. 3)

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę

do 150 zł

od 150,01 zł - 300 zł

od 300,01 zł - 514 zł

1 okoliczność

236 zł

180 zł

106 zł

2-4 okoliczności

242 zł

186 zł

112 zł

powyżej 4 okoliczności

248 zł

193 zł

118 zł

Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o wysokość zasiłku rodzinnego.

 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonamentu internetowego (okres wrzesień-czerwiec), plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły – uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie pieniężnej, jeżeli organ uzna,    że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, jest niemożliwe.

 1. Jeżeli stypendium szkolne przyznane zostało w formie  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub/i pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach:
 • do dnia 10 grudnia 2018 r. - za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień 2018 r.,
 • do dnia 20 czerwca 2019 r. – za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec 2019 r.,

- w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, 

 

Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego powinny zapoznać się z treścią  Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

zal._1_uchwala_z_zalacznikami.pdf

zal._2_wniosek_o_przyznanie_dla_ucznia_swiadczenia_pomocy_materialnej.doc

zal._3_wzor_oswiadczenia_o_wysokosci_dochodu_rodziny_II.doc

zal._4_Wzor_listy_wnioskodawcow.doc

zal._5_oswiadczenie_dot._ochrony_danych_osobowych.doc

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie
  ul. Biedronki 13 20-543 Lublin
 • (081) 526-16-06

Galeria zdjęć